Onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO)

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. U heeft wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Wat is cliëntondersteuning?
Een cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken?

  • De cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren.
  • Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg u nodig heeft).

Wie is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Dat geldt voor volwassenen en voor kinderen/jongeren.

Cliëntondersteuning vanuit de Wmo (gemeente)
De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals:

  • Wmo-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving)
  • Jeugd en gezin
  • Wonen
  • Onderwijs
  • Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw.

Wie biedt cliëntondersteuning in uw gemeente?
Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit navragen bij uw gemeente.

Cliëntondersteuning bij de aanvraag van Wlz-zorg
Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is gratis.

Wie biedt cliëntondersteuning in de Wlz?
U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgkantoor, Menzis. Zie ook https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

Wilt u meer lezen over onafhankelijke cliëntondersteuning? Klik dan op onderstaande link: https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/ clientondersteuning